Strata w spółce z o.o. a jej likwidacja

Jakiś czas temu zachęcałam Cię do podzielenia się ze mną (i innymi czytelnikami bloga) ciekawymi tematami, z którymi spotkałeś się podczas przeprowadzania procesu likwidacji w swojej spółce.

Otrzymałam od Czytelników kilka bardzo interesujących zagadnień, które obiecałam poruszyć w kolejnych wpisach.

Dzisiaj przyszedł czas na pierwszy z nich. Temat podsunęła mi Pani Edyta, którą serdecznie pozdrawiam 🙂 .

A teraz czas na konkrety!

Jak doskonale wiesz, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Najczęściej jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązywana jest w celach zarobkowych.

Co należy jednak zrobić kiedy spółka kolejny rok z rzędu wykazuje stratę? Czy w takiej sytuacji strata jest podstawą do likwidacji spółki? Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

W razie wykazania przez spółkę z o.o. straty w danym roku obrotowym, wysokość przedmiotowej straty będzie warunkować dalsze działania wspólników wobec spółki.

Kiedy mamy do czynienia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ze stratą? Ano wówczas, gdy zestawienie pasywów z aktywami wykazuje nadwyżkę tych pierwszych nad aktywami spółki. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy wszystkie wartości majątkowe, które spółka posiada, są mniejsze od sumy zobowiązań.

Jeżeli straty, wykazane w spółce przekroczą poziom, który ustawodawca uznaje za pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa, należy zwołać Zgromadzenie Wspólników, w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zacznijmy od tzw. straty kwalifikowanej.

Co należy rozumieć pod pojęciem straty kwalifikowanej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam art. 233 ksh, zgodnie z którym:

Art.  233. [Uchwała o dalszym istnieniu spółki]

 • 1. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

 • 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, gdy bilans spółki został sporządzony zgodnie z przepisami art. 223-225.

Stratą kwalifikowaną jest więc taka strata, która przekracza sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego spółki. W takiej sytuacji konieczne jest zwołanie Zgromadzenia Wspólników (zazwyczaj Nadzwyczajnego), na którym powinna zostać podjęta decyzja, co do dalszych losów spółki.

Zwróć przy tym uwagę na to, że jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł i nie posiada jednocześnie kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych to nawet niewielka strata, przekraczająca kwotę 2.500 zł (połowę kapitału zakładowego), skutkować będzie koniecznością podjęcia odpowiednich działań, o których mowa w przywołanym powyżej artykule.

W razie wykazania straty, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki, o dalszym funkcjonowaniu spółki lub nawet o powzięciu odpowiednich kroków zmierzających do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Zaznaczyć przy tym należy, iż w razie podjęcia decyzji o dalszym istnieniu spółki, konieczne jest sporządzenie planu naprawczego. Plan naprawczy może sprowadzać się do wprowadzenia zmian kadrowych oraz organizacyjnych w spółce. Może również wymagać dokapitalizowania spółki, połączenia z inna spółką lub jej przekształcenia.

Zwróć uwagę na to, że nierespektowanie postanowień zawartych w artykule 233 ksh może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje w postaci nałożenia na Zarząd grzywny w wysokości 20.000 zł. Reguluje to odpowiednio, art. 594 ksh, zgodnie z którym:

 • Art. 594. [Delikty członków zarządu]

 •  1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników,2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 § 1,3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków,5) nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów,6) nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 § 7– podlega grzywnie do 20.000 złotych.

 • 2. Kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie – podlega grzywnie w tej samej wysokości.

 • 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do likwidatorów.

 • 4. Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.

A co z pozostałymi stratami, których nie da się podciągnąć pod straty kwalifikowane?

W takim wypadku, sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza – spółka istnieje i działa w dalszym ciągu. Musisz jednak pamiętać, że konieczne jest wskazanie sposobu pokrycia powstałych strat.  Jak zapewne doskonale wiesz, straty mogą być pokryte w jeden z następujących sposobów:

 •  z zysków wypracowanych przez spółkę w kolejnych latach;
 •  z dopłat wspólników;
 •  z kapitału zapasowego lub rezerwowego;
 •  z pożyczki udzielonej spółce;
 •  poprzez obniżenie kapitału zakładowego (o ile spółka nie posiada kapitału zakładowego w kwocie 5.000 zł).

Decyzja o tym, w jaki sposób należy pokryć straty należy zazwyczaj do Wspólników (o ile w umowie spółki nie zastrzeżono inaczej).

Pamiętaj, Drogi Czytelniku, że prowadzenie każdej działalności gospodarczej związane jest nierozerwalnie z ponoszeniem ryzyka finansowego w postaci strat. Straty występują w wielu spółkach, nie tylko Twojej.

Ich wystąpienie nie musi od razu skutkować rozwiązaniem spółki. Sposobem na „ozdrowienie” spółki może okazać się plan naprawczy, wskazujący działania niezbędne do wyciągnięcia spółki z problemów finansowych.

Jeśli w Twojej spółce wystąpiła strata, zweryfikuj ją, potwierdź jej wysokość, a następnie porównaj z sumą, jaką otrzymasz z dodania kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego – jeśli strata będzie większa niż ich suma, wiesz co robić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.