Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 137

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 142

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 147

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /wp-content/themes/thesis_185/lib/classes/comments.php on line 163
Wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Katarzyna Kulig        14 lipca 2016        2 komentarze

Otwarcie likwidacji i jej zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego nie kończy formalności z jakimi musisz się uporać podczas likwidacji spółki z o.o.

Kolejnym krokiem zbliżającym Cię do celu jest ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zgłaszania swoich wierzytelności.

Wymóg ten został nałożony przez ustawodawcę w art. 279 ksh, zgodnie z treścią którego:

Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Ogłoszenie publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w inny sposób, który został zastrzeżony w umowie spółki.

Celem przyświecającym ustawodawcy przy wprowadzeniu tego unormowania było zapewnienie odpowiedniej ochrony wierzycielom spółki z o.o. w likwidacji poprzez umożliwienie im uzyskania informacji o otwarciu likwidacji i zgłoszenia przysługujących im wierzytelności. Wskazać przy tym należy, iż wierzyciele mają dowolność jeśli chodzi o formę zgłaszania wierzytelności (forma pisemna, ustna, środki porozumiewania na odległość) – ustawodawca nie przewidział w przedmiotowym zakresie żadnych obostrzeń, ważne jest jedynie by te zgłoszenia zostały dokonane w zakreślonym, trzymiesięcznym terminie.

Dodam, że pomimo dowolności formy zgłaszania wierzytelności zdecydowanie zalecam posłużenie się taką metodą, która zostanie odpowiednio udokumentowana. Dlatego też np. ustne zgłoszenie wierzytelności może być dla wierzycieli problematyczne, albowiem w razie potrzeby mogą nie być w stanie wykazać, że zgłoszenie zostało dokonane. Najbezpieczniejszą metodą jest więc forma pisemna.

Likwidatorzy treść ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności muszą przygotować samodzielnie – poniżej przygotowałam przykładowe ogłoszenie, którym możesz się posłużyć w trakcie prowadzonej przez siebie likwidacji:

 

Spółka XYZ Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w………………., ul……………………

Nr KRS………………………….

Likwidator………………….

Likwidator spółki XYZ Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w …………… przy ulicy……………………, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………………….. Wydział………………………, pod numerem KRS………………., niniejszym składa zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

„Zgromadzenie Wspólników spółki XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w ……………… uchwałą z dnia ………………..postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są……………………….”

Likwidator………………………..

 

Wspomnieć należy również o tym, że ogłoszenie warto złożyć nie tylko w formie pisemnej, ale i elektronicznej (np. na płycie CD, urządzeniu USB), gdyż koszt ogłoszenia wyliczany jest na podstawie ilości znaków graficznych zawartych w ogłoszeniu, a przedłożenie go w takiej formie znacznie przyspieszy okres oczekiwania na wyliczenie opłaty.

Niektóre sądy wyszły naprzeciw likwidatorom i stworzyły specjalne adresy mailowe, na które można wysłać ogłoszenie w celu otrzymania wyceny. Jest to niewątpliwie najprostszy i zdecydowanie najszybszy sposób na otrzymanie wyceny, a co za tym idzie przyspiesza to cały proces likwidacji.

Aktualnie za jeden znak graficzny pobierana jest opłata w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy), przy czym całkowita kwota ogłoszenia nie może być niższa niż 60 zł (sześćdziesiąt złotych). Jak już wspominałam we wpisie: http://likwidacja-spolki-zoo.pl/koszty-likwidacji-spolki-z-o-o/, najczęściej całkowity koszt ogłoszenia wynosi około 500 zł (pięćset złotych).

Po dokonaniu wyceny należy uiścić wskazaną opłatę na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (wykaz Punktów znajdziesz tutaj: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/) złożyć wniosek o publikację ogłoszenia formularz MSIG-M1, treść ogłoszenia oraz dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Seweryn Grudzień 13, 2017 o 11:44

Dodać należy, że umowa spółki może nakładać obowiązek ogłoszenia również w inny sposób czyli w innym piśmie wskazanym w umowie spółki do dokonywania ogłoszeń. Wówczas ogłoszenie powinno być dokonane także w tym piśmie.

Odpowiedz

Jurek Marzec 4, 2018 o 17:51

Witam. Trafiłem tu szukając wzoru ogłoszenia w MSiG o ograniczeniu kapitału, ale problem jest wspólny. Chcę prosto sformułować ogłoszenie – nie ma sensu przepłacać – ale tak, by zawierało niezbędne elementy. W przykładzie powyżej spółka identyfikowana jest tylko przez nazwę i siedzibę. Wiem, że to jednoznacznie identyfikuje spółkę, ale w ogłoszeniach, które widziałem z reguły jest podany nr KRS oraz określenie Sądu, który dokonał wpisu. To ostatnie wydaje mi się całkowicie zbędne, w końcu na tym polegał pomysł KRAJOWEGO rejestru, by się od tego uwolnić. Pytanie jednak czy brak takich informacji nie może stać się powodem do odrzucenia wniosku o wpis przez nadgorliwego referendarza KRS?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: