Wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności

Katarzyna Kulig        14 lipca 2016        4 komentarze

Otwarcie likwidacji i jej zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego nie kończy formalności z jakimi musisz się uporać podczas likwidacji spółki z o.o.

Kolejnym krokiem zbliżającym Cię do celu jest ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zgłaszania swoich wierzytelności.

Wymóg ten został nałożony przez ustawodawcę w art. 279 ksh, zgodnie z treścią którego:

Art. 279. Likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Ogłoszenie publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w inny sposób, który został zastrzeżony w umowie spółki.

Celem przyświecającym ustawodawcy przy wprowadzeniu tego unormowania było zapewnienie odpowiedniej ochrony wierzycielom spółki z o.o. w likwidacji poprzez umożliwienie im uzyskania informacji o otwarciu likwidacji i zgłoszenia przysługujących im wierzytelności. Wskazać przy tym należy, iż wierzyciele mają dowolność jeśli chodzi o formę zgłaszania wierzytelności (forma pisemna, ustna, środki porozumiewania na odległość) – ustawodawca nie przewidział w przedmiotowym zakresie żadnych obostrzeń, ważne jest jedynie by te zgłoszenia zostały dokonane w zakreślonym, trzymiesięcznym terminie.

Dodam, że pomimo dowolności formy zgłaszania wierzytelności zdecydowanie zalecam posłużenie się taką metodą, która zostanie odpowiednio udokumentowana. Dlatego też np. ustne zgłoszenie wierzytelności może być dla wierzycieli problematyczne, albowiem w razie potrzeby mogą nie być w stanie wykazać, że zgłoszenie zostało dokonane. Najbezpieczniejszą metodą jest więc forma pisemna.

Likwidatorzy treść ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności muszą przygotować samodzielnie – poniżej przygotowałam przykładowe ogłoszenie, którym możesz się posłużyć w trakcie prowadzonej przez siebie likwidacji:

 

Spółka XYZ Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w………………., ul……………………

Nr KRS………………………….

Likwidator…………………….

Likwidator spółki XYZ Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w …………… przy ulicy……………………, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………………….. Wydział………………………, pod numerem KRS………………., niniejszym składa zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

„Zgromadzenie Wspólników spółki XYZ Sp. z o.o. z siedzibą w ……………… uchwałą z dnia ………………..postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są……………………….”

Likwidator………………………..

 

Wspomnieć należy również o tym, że ogłoszenie warto złożyć nie tylko w formie pisemnej, ale i elektronicznej (np. na płycie CD, urządzeniu USB), gdyż koszt ogłoszenia wyliczany jest na podstawie ilości znaków graficznych zawartych w ogłoszeniu, a przedłożenie go w takiej formie znacznie przyspieszy okres oczekiwania na wyliczenie opłaty.

Niektóre sądy wyszły naprzeciw likwidatorom i stworzyły specjalne adresy mailowe, na które można wysłać ogłoszenie w celu otrzymania wyceny. Jest to niewątpliwie najprostszy i zdecydowanie najszybszy sposób na otrzymanie wyceny, a co za tym idzie przyspiesza to cały proces likwidacji.

Aktualnie za jeden znak graficzny pobierana jest opłata w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy), przy czym całkowita kwota ogłoszenia nie może być niższa niż 60 zł (sześćdziesiąt złotych). Jak już wspominałam we wpisie: http://likwidacja-spolki-zoo.pl/koszty-likwidacji-spolki-z-o-o/, najczęściej całkowity koszt ogłoszenia wynosi około 500 zł (pięćset złotych).

Po dokonaniu wyceny należy uiścić wskazaną opłatę na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (wykaz Punktów znajdziesz tutaj: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/punkty-przyjmowania-ogloszen-do-monitora-sadowego-i-gospodarczego/) złożyć wniosek o publikację ogłoszenia – formularz MSIG-M1, treść ogłoszenia oraz dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

adamas Sierpień 26, 2016 o 12:49

Prowadzenie tematu jest wzorcowe.Autorka strony „czuje” problemy i jej wiedza najwyraźniej nie potrzebuje ozdobników kamuflujących znajomości problemu. Natarczywe propagowanie zakładania własnej działalności jako antydotum na krach spokojnej transformacji ustrojowej zrodził naturalne potrzeby sposobów na uniknięcia całkowitego zabicia naiwnych. Naiwni są w swej masie przerażeni i bezradni,a jest ich tysiące.Martwe,nietrafione, plajtujące z przyczyn niezależnych spólki potrzebują takich publikacji jako sposobu na wyjście z matni jak i przestrogi przed ich zawieraniem.

Odpowiedz

Jan Grudzień 16, 2016 o 11:15

Dzień dobry,

Na wstępie chciałbym wyrazić uznanie dla Autorki – blog jest bardzo interesujący.
A z pytaniem zwróciłbym się następującym:

Jak wcześnie można skutecznie złożyć ogłoszenie w MSiG o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli?

Czy od razu po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki?
Czy po pojawieniu się w KRS wpisu o otwarciu likwidacji?
A może po uprawomocnieniu postanowienia KRS o wpisaniu otwarcia likwidacji?

Jak czytam KSH a szczególnie art 274 par 1 to otwarcie likwidacji następuje już z chwilą podjęcia uchwały, więc wnioskuję że wniosek o ogłoszenie w MSiG wraz z wezwaniem wierzycieli można składać już następnego dnia po podjęciu uchwały, ale czy wnioskuję słusznie?

Pozdrawiam

Jan

Odpowiedz

Alan Grudzień 29, 2016 o 02:45

Przepraszam, ale chyba źle zrozumiałem – wezwanie do zgłaszania wierzytelności wystarczy opublikować w monitorze sądowym? Nie trzeba wysyłać wezwań do wierzycieli bezpośrednio? Przecież nikt normalny nie studiuje codziennie MSiG 🙂

Odpowiedz

Katarzyna Kulig Styczeń 19, 2017 o 19:13

Witam serdecznie,

ustawodawca wymaga jedynie ogłoszenia w MSIG. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie żeby wysłać wezwania bezpośrednio do wierzycieli – jeśli likwidator ma taką ochotę 😉

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: