Wynagrodzenie likwidatora w spółce z o.o.

Ponoć świat kręci się wokół pieniędzy… W dzisiejszym wpisie również odniosę się do pieniędzy, pieniędzy należnych likwidatorowi za pełnienie przez niego przedmiotowej funkcji.

Czy likwidatorowi przysługuje wynagrodzenie? Jeśli tak to w jakiej wysokości? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Kwestię dotyczącą wynagrodzenia likwidatora w spółce z o.o. reguluje art. 276 par 5 ksh, zgodnie z którym: Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia. Podkreślić jednak należy, że artykuł ten odnosi się wyłącznie do likwidatorów ustanowionych przez Sąd.

W przypadku likwidatorów ustanowionych przez Sąd, przyznanie wynagrodzenia likwidatorowi jest obowiązkowe. Wysokość przedmiotowego wynagrodzenia ustalana jest wyłącznie przez Sąd a Ty, jako Wspólnik czy też likwidator nie masz tak naprawdę wpływu na jego wysokość (o tym dlaczego tak jest i jak przedstawia się stanowisko sądów w przedmiotowej materii, dowiesz się w kolejnych wpisach).

Z uwagi na fakt, iż przytoczony powyżej artykuł nie zawiera żadnych wytycznych, na podstawie których Sąd powinien określać wysokość  wynagrodzenia likwidatora, w praktyce Sądy bardzo często posiłkują się zasadami dotyczącymi ustalania wynagrodzenia syndyka.

No dobrze, a co z wynagrodzeniem likwidatorów powołanych w innym trybie?

Likwidatorzy w spółce z o.o., którzy nie zostali ustanowieni przez Sąd, również powinni za wykonywane czynności otrzymywać stosowne wynagrodzenie. Zwróć jednak uwagę na to, że nie ma obowiązku zawierania z likwidatorami dodatkowej umowy np. umowy o dzieło, czy też umowy o świadczenie usług. Likwidatorzy mogą bowiem otrzymywać wynagrodzenie bez konieczności zawierania jakichś dodatkowych umów ze spółką. Jest tylko jeden warunek – mianowicie – szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia likwidatora muszą zostać wskazane w odpowiedniej uchwale Zgromadzenia Wspólników.

Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia należnego likwidatorowi to muszę wskazać, że panuje tutaj całkowita dowolność. Niejednokrotnie spotkałam się z zapisami, zgodnie z którymi likwidator nie tylko otrzymywał stałe, miesięczne wynagrodzenie, ale również premie pieniężne za przeprowadzenie poszczególnych transakcji (np. 5% uzyskanej kwoty ze sprzedaży poszczególnych składników majątku spółki) – muszę przyznać, że jest to bardzo opłacalna „zabawa”, w szczególności dla likwidatora 🙂 Jeśli więc jesteś lub będziesz likwidatorem, zadbaj zawczasu o swoje interesy – teraz już wiesz, że możesz otrzymywać nie tylko wynagrodzenie, ale również dodatki pieniężne w postaci premii ;).

Wracając jednak do tematu niniejszego posta – warunki wynagradzania likwidatora możesz ustalić dowolnie – może to być jednorazowe wynagrodzenie wypłacane likwidatorowi po zakończeniu likwidacji spółki z o.o., może to być wynagrodzenie wypłacane co miesiąc, co kwartał itd.

Kwota wynagrodzenia, jak już wspomniałam powyżej, może być ustalona dowolnie. Przy regulowaniu przedmiotowych kwestii weź jednak pod uwagę, że wynagrodzenie likwidatora pokrywane jest z majątku… likwidowanej spółki.

Nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie likwidatora powinno być adekwatne do zakresu wykonywanych przez niego czynności, stopnia ich skomplikowania, czasochłonności poszczególnych działań oraz wielkości majątku podlegającego likwidacji.

Wszystkim Klientom, przed ustanowieniem likwidatora oraz ustaleniem jego wynagrodzenia, polecam przygotowanie zestawienia, na podstawie którego będą w stanie oszacować ilość czynności, które przeprowadzić będzie musiał likwidator oraz przewidywany czas ich trwania. Na podstawie tego zestawienia wspólnie szacujemy później wynagrodzenie likwidatora. Oczywistym jest, że nie da się sporządzić przedmiotowego zestawienia w sposób idealny – jednak zapewniam Cię, że bardzo ułatwi Ci ono ustalenie ostatecznego wynagrodzenia likwidatora, tak by nie było ono ani za wysokie, ani za niskie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.