O sprawozdaniu likwidacyjnym spółki z o.o. słów kilka – część II

Ostatnio uzyskałeś ode mnie, drogi Czytelniku, garść informacji na temat sprawozdania likwidacyjnego przewidzianego w k.s.h. Dzisiaj zamierzam Ci opowiedzieć o kolejnym księgowym „rarytasie” likwidacyjnym – tj. sprawozdaniu finansowym, sporządzanym na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (czytaj: „dzień zakończenia likwidacji sp. z o.o.” sensu stricto).

Żeby mianowicie likwidatorom nie żyło się zbyt prosto, to oprócz sprawozdania likwidacyjnego wynikającego z art. 288 k.s.h., nasz ustawodawca przewidział obowiązek sporządzenia jeszcze jednego dokumentu rachunkowego. Jest to obowiązek bezwzględnie wiążący.

Nawet pomimo, że art. 288 k.s.h. milczy na temat konieczności sporządzania innego sprawozdania likwidacyjnego, to koniecznie pamiętaj, że pominięcie sporządzenia dokumentu, o którym stanowi ustawa o rachunkowości może mieć dla Ciebie poważne konsekwencje karne! Wskazuje na nie art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, który za niesporządzenie sprawozdania finansowego (jakiegokolwiek przewidzianego ustawą!) wprowadza sankcję grzywny lub karę pozbawienia wolności, a nawet – obie łącznie.

Sprawozdanie przewidziane przepisami ustawy o rachunkowości sporządza się zatem według stanu na dzień zakończenia likwidacji. Co należy rozumieć pod pojęciem dnia zakończenia likwidacji? Jest to dzień, w którym jako likwidator dokonałeś już podziału majątku spółki z o.o. pomiędzy wspólników. Wówczas mamy do czynienia z tzw. zakończeniem likwidacji sp. z o.o. sensu stricto.

Drogi czytelniku, nie przejmuj się jednak nadmiernie. I w tym drugim przypadku sprawozdanie jest niczym innym, jak normalnym sprawozdaniem finansowym. Takim samym dokumentem jak ten, który spółka z o.o. miała obowiązek sporządzać każdorazowo po zamknięciu roku obrotowego. Takim samym dokumentem jak ten, który k.s.h. nazywa sprawozdaniem likwidacyjnym.

Zarówno sprawozdanie likwidacyjne z art. 288 k.s.h., jak też sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlegają zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że jako likwidator masz obowiązek zwołać to gremium w celu podjęcia stosownych uchwał. Po zatwierdzeniu sprawozdania, likwidatorzy ogłaszają o nim w siedzibie spółki, jak również składają je sądowi rejestrowemu. Po dokonaniu tych czynności uprawnieni są do złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Co jednak w sytuacji, kiedy likwidatorzy nie mogą uzyskać zatwierdzenia sprawozdań?

I tutaj pojawia się zasadniczy problem. Ustawa wprowadza bowiem remedium na tylko jedną taką okoliczność – wtedy, kiedy na zgromadzeniu wspólników nie ma odpowiedniego kworum dla podjęcia uchwały zatwierdzającej. Wówczas jako likwidator masz pełne uprawnienie do ogłoszenia sprawozdań i przekazania ich sądowi bez dalszego zwoływania zgromadzenia.

Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach (np. kiedy na zgromadzenie nikt nie przybędzie, kiedy wspólnicy zagłosują przeciwko zatwierdzeniu), jako likwidator nie jesteś uprawniony do kontynuowania czynności likwidacyjnych. Musisz zwołać kolejne zgromadzenie, aby uzyskać uchwały zatwierdzające sprawozdanie – pod rygorem kontynuowania tej czynności. I tak w nieskończoność…

Wydaje się to skomplikowane? A jednak wcale takie nie jest!  Za „mądrymi komentatorskimi głowami”, przytoczę Ci krótką check-listę wszystkich Twoich kroków:

  1. zaspokajasz lub zabezpieczasz wierzycieli spółki z o.o.; nadchodzi ostatni dzień 6 – miesięcznego terminu od ogłoszenia w MSiG, po tym dniu możesz rozpocząć podział kwot likwidacyjnych między wspólników;
  2. jednocześnie wg stanu majątku spółki na ostatni dzień terminu ogłoszenia sporządzasz sprawozdanie likwidacyjne wg art. 288 § 1 k.s.h.;
  3. dokonujesz podziału kwoty likwidacyjnej między wspólników – upłynniasz składniki rzeczowe, rozdzielasz je w naturze między wspólników, rozdysponowujesz majątkiem; po spłacie ostatniego wspólnika następuje zakończenie likwidacji sensu stricto;
  4. zamykasz księgi rachunkowe i sporządzasz sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych=dzień zakończenia likwidacji sensu stricto – jest to dokument księgowy, który uwidocznia całość sytuacji finansowej spółki już po rozdysponowaniu wszystkich składników majątku;
  5. zwołujesz nadzwyczajne zgromadzenie wspólników;
  6. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdza zarówno jedno, jak i drugie sprawozdanie;
  7. ogłaszasz oba sprawozdania w siedzibie spółki oraz składasz je do sądu rejestrowego, wraz z wnioskiem o wykreślenie sp. o.o. z rejestru.

Proste? Proste! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.