Bilans otwarcia likwidacji

Być może sądziłeś, że po obszernym omówieniu tematyki sprawozdań likwidacyjnych w spółce z o.o., zagadnienia sprawozdań finansowych nie będą Cię już więcej niepokoić. Nic z tych rzeczy! ? Przed nami jeszcze jeden dokument rachunkowy, który likwidator spółki ma obowiązek sporządzić i przedłożyć do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu wspólników. Jak możesz się domyślać – niestety nie ostatni ?

Obowiązek opracowania tzw. bilansu otwarcia likwidacji wynika wprost z art. 281 § 1 k.s.h. Jest to zatem zasadniczy obowiązek likwidatorów – wyprzedza on podjęcie wszystkich pozostałych czynności likwidacyjnych.

Bilans otwarcia likwidacji jest sprawozdaniem finansowym, sporządzonym zgodnie z regułami określonymi w ustawie o rachunkowości. Z istotnym wyjątkiem. Otóż wartość aktywów określa się na potrzeby bilansu otwarcia jako ich wartość zbywczą.

Musisz zatem wycenić, jaka byłaby faktyczna wysokość aktywów, gdybyś chciał je spieniężyć i zbyć na wolnym rynku. Na wartość tą ma wpływ cały szereg dodatkowych czynników, wynikających ze specyfiki funkcjonowania spółki z o.o. w likwidacji – tj. czas i miejsce potencjalnej sprzedaży, jej przedmiot, popyt na lokalnym rynku. Co więcej, po stronie pasywów nie wyróżniasz już poszczególnych kapitałów spółki z o.o. w likwidacji – zgodnie z zasadą „zlania się” kapitałów.

Okoliczność, że w bilansie otwarcia ocenia się wartość aktywów według ich siły zbywczej jest uzasadniona celem jego sporządzenia. Inaczej niż w przypadku zwykłego, corocznego sprawozdania finansowego, w tym przypadku bilans ma na celu  podział rzeczywistego majątku między wierzycieli, a następnie podział pozostałości między wspólników.

Pomimo że ustawa wprost nie wskazuje takiego obowiązku, pamiętaj żeby bilans otwarcia likwidacji potraktować jako normalne, pełne sprawozdanie finansowe. Oznacza to, że jego częścią ma być również rachunek zysków i strat.

Pamiętaj również, aby bilans otwarcia likwidacji przedłożyć do zatwierdzenia organom spółki – radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Ich sprawozdanie powinno być częścią posiedzenia zgromadzenia wspólników, w trakcie którego bilans otwarcia likwidacji musi zostać ostatecznie zatwierdzony. Zatem po sporządzeniu dokumentu, likwidator powinien pamiętać, aby zwołać zgromadzenie wspólników, umieścić w porządku obrad uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, a następnie poddać ją pod głosowanie. Bilans otwarcia, przed przedłożeniem organom sp. z o.o. w likwidacji, musi zostać podpisany przez wszystkich likwidatorów, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

Uwaga! Wykluczone jest, aby zatwierdzenie bilansu nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 227 § 2 k.s.h. Nie jest zatem możliwe, aby głosowanie miało charakter pisemny czy też aby podjęto decyzję bez formalnego odbycia zgromadzenia.

No dobrze, dowiedziałeś się zatem, czym jest bilans otwarcia likwidacji, co ma zawierać oraz jaki jest tryb procedowania nad tym dokumentem. Czas odpowiedzieć na pytanie, kiedy należy go sporządzić.

Kwestię tą szczegółowo rozstrzyga ustawa o rachunkowości. Bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony przez likwidatorów w ciągu 15 dni od zajścia zdarzeń powodujących likwidację. Zdarzeniami tymi są przyczyny rozwiązania, o których mowa w art. 270-271 k.s.h. Jeżeli bilans był sporządzony choćby na krótko przed dniem otwarcia likwidacji, należy sporządzić nowy bilans, specjalnie na potrzeby postępowania likwidacyjnego.

Zachowanie 15-dniowego terminu jest w pełni możliwe, jeżeli likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu spółki z o.o. lub jeżeli likwidatorzy spoza grona zarządu zostali wyznaczeni już na etapie zaistnienia przyczyny rozwiązania spółki. W pozostałych przypadkach zachowanie powyższego okresu będzie częstokroć nierealne. Jeśli jesteś likwidatorem, nie przejmuj się zanadto – po prostu opracuj bilans otwarcia w ciągu 15 dni od dnia wyznaczenia Cię na to stanowisko.

Wspomniałam na początku, że ustawa o rachunkowości przewiduje jeszcze jeden dokument o charakterze sprawozdania finansowego. Dokument ten ma status odrębny od bilansu otwarcia i musi zostać sporządzony od niego niezależnie. Otóż księgi rachunkowe spółki z o.o. w likwidacji zamyka się na dzień poprzedzający postanowienie jednostki w stan likwidacji  najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych likwidatorzy mają obowiązek sporządzić kolejne sprawozdanie finansowe, tym razem według stanu na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji. Sprawozdanie takie jest sporządzane z zachowaniem wszelkich reguł wynikających z ustawy, bez jakichkolwiek odrębności.

Masz obecnie, Drogi Czytelniku, prawie pełną wiedzę o koniecznych do sporządzenia dokumentach finansowych w spółce z o.o. w likwidacji. Jak jednak wiemy – prawie robi wielką różnicę ? I dlatego o ostatnich księgowych przyjemność opowiem Ci w odrębnym wpisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.